hoofd-pagina

Garantievoorwaarden voor funderingspalen

De deugdelijkheid van de uitgevoerde funderingswerken garanderen wij overeenkomstig de volgende garantievoorwaarden.

De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de funderingswerken voor een periode van tien jaar na oplevering, tenzij de gebreken in de funderingswerken voortvloeien, hetzij direct hetzij indirect, uit fouten in het ontwerp, mits de opdrachtgever op grond van de overeenkomst voor dit ontwerp verantwoordelijk is. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer uiterlijk binnen 15 werkdagen na constatering van bedoelde gebreken per aangetekende brief hiervan op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de garantieverplichting van opdrachtnemer automatisch vervalt. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken door wie ook in te dienen, in verband met de hier bedoelde geconstateerde gebreken. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer - als hier bedoeld - overtreft nimmer het bedrag van de aanneemsom als genoemd in de overeenkomst, waarop deze garantie van toepassing is.

 

hoofd-pagina