hoofd-pagina


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONDERAANNEMING VAN FUNDERINGSWERKEN

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen voor de uitvoering van funderingswerken en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer (het funderingsbedrijf). De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de hoofdaannemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden van de hoofdaannemer binden de onderaannemer uitsluitend indien en voorzover de toepasselijkheid daarvan door de onderaannemer schriftelijk is aanvaard.
1.2. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voorzover deze van geval tot geval uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3. Voorts zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV) van overeenkomstige toepassing, voorzover zij niet in tegenspraak zijn met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst, waarbij in plaats van "opdrachtgever" of "directie" dient te worden gelezen "hoofdaannemer" en voor "aannemer" dient te worden gelezen "onderaannemer".

Artikel 2. Aanbieding
2.1. De onderaannemer zal zijn schriftelijke aanbieding gedurende 30 dagen gestand doen.
2.2. Tenzij anders overeengekomen zijn niet in de aanbieding opgenomen: - belasting op de toegevoegde waarde (BTW); - verschuldigde precario; - verzekeringspremies; - aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektra; - keuringskosten aan onderaannemers materialen, materieel en werk; - grondonderzoek; - het maken van berekeningen en tekeningen; - uitzetten en waterpassen; - benodigd graaf-, sloop-, hak-, stut- en reparatiewerk aan constructies; - las- en brandwerk; - het afhakken van paalkoppen, diepwanden en geÔnjecteerde grondmassieven; - het verrichten van alle grond- en bemalingswerken, nodig voor een juiste en vlotte uitvoering van het werk; - het verwijderen van alle obstakels in, op en boven de grond, welke de uitvoering van het werk belemmeren of schade kunnen veroorzaken; - het treffen van voorzieningen ter voorkoming van overlast c.q. schade aan het milieu, belendingen, installaties, informatiedragers, kabels, leidingen en bestratingen; - hoofdaannemersprovisie.

Artikel 3. Risicoregeling
3.1. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van aanbieding geldende belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten.
3.2. Indien na de datum van de aanbieding een of meer van deze kostencategorieŽn een wijziging ondergaan, is de onderaannemer gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen overeenkomstig de volgens de overeenkomst geldende risicoregeling en het overeengekomen loonbestanddeel.

Artikel 4. Inhoud van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand door opdracht op grond van de offerte van de onderaannemer of door een nadere schriftelijke overeenkomst. Indien niet binnen 8 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van een mondelinge opdracht de juistheid daarvan wordt ontkend zijn partijen hieraan gebonden.
4.2. De hoofdaannemer zal de onderaannemer volledig schriftelijk informeren omtrent de bepalingen van het bestek, die voor het werk van de onderaannemer van belang kunnen zijn, en omtrent de wijze van uitvoering.
4.3. Bij tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en het bestek prevaleren deze algemene voorwaarden.

Artikel 5. Verplichtingen van de hoofdaannemer
5.1 De hoofdaannemer zorgt ervoor dat de onderaannemer tijdig kan beschikken over de voor uitvoering van het werk benodigde gegevens en over alle noodzakelijke goedkeuringen en vergunningen.
5.2 De hoofdaannemer verricht de nodige betalingen van heffingen en tarieven die eventueel betaald moeten worden voor het gebruik van het terrein of de uitvoering van de funderingswerkzaamheden. De aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektriciteit, alsmede eventueel verschuldigde precario, zijn voor rekening van de hoofdaannemer.
5.3. Onverlet het bepaalde in ß 5 UAV draagt de hoofdaannemer er tevens zorg voor dat de (potentiŽle) onderaannemer tijdig kan beschikken over de voor het werk relevante c.q. prijsbeÔnvloedende geotechnische en hydrologische gegevens, informatie over verontreiniging van de bodem, uit het werk komende oude bouwstoffen en door de hoofdaannemer ter beschikking gestelde bouwstoffen, alsmede van tevoren bekende wijzigingen van werk- en/of terreinomstandigheden.
5.4. De hoofdaannemer stelt veiligheids- en gezondheidsfaciliteiten ter beschikking teneinde te voldoen aan de wetten of verordeningen, of aan bevelen of reglementen uitgevaardigd door een autoriteit, die zeggenschap heeft over het werk van de onderaannemer.
5.5. De hoofdaannemer dient permanent geŽigende en efficiŽnte reddingsmiddelen ter beschikking te stellen en te onderhouden, inclusief reddingsboten en stuurlui waar vereist.
5.6. De hoofdaannemer zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast voor de omgeving, schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen.
5.7. De hoofdaannemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem aangegeven volgorde van de uit te voeren werkzaamheden, voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, de staat en de ligging van leidingen (bijv. de KLIC-melding) en constructies of obstakels in de ondergrond, niet of onjuist verstrekte informatie waartoe de hoofdaannemer ingevolge de overeenkomst verplicht is, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
5.8. Indien er bouwvergaderingen worden gehouden, dient de hoofdaannemer de onderaannemer in te lichten over zaken die in de vergadering aan de orde zijn gekomen, voorzover deze betrekking hebben op het aan de onderaannemer opgedragen werk. De hoofdaannemer verstrekt in dat geval de onderaannemer afschrift van de relevante passages uit de notulen van de bouwvergadering.

Artikel 6. Faciliteiten bouwterrein
6.1. De hoofdaannemer zorgt voor een goede toegankelijkheid en berijdbaarheid van het bouwterrein voor het vervoer van materieel, materialen en personeel.
6.2. De hoofdaannemer zorgt er voor dat er voldoende ruimte is rond de plaats van de werkzaamheden van de onderaannemer en zijn materieel inclusief voldoende ruimte voor de bescherming van belendende werkzaamheden en het eigendom van derden. De minimaal benodigde vrije ruimte wordt zo nodig overeengekomen.
6.3. De hoofdaannemer garandeert een goed voorbereid bouwterrein, dat een voldoende draagkrachtige, droge, harde, weer- en windbestendige ondergrond moet hebben en voldoet aan eisen van goede arbeidsomstandigheden. Hij zorgt voor een geschikt bouwterrein, de mogelijkheid materialen op te slaan waar dat nodig is, zodanig onderhouden dat het veilig werken met mobiel materieel en apparatuur en het transport daarvan mogelijk is.
6.4. De hoofdaannemer zorgt voor de aanleg en het onderhoud van geschikte toegangsmogelijkheden vanaf de openbare weg naar het bouwterrein en het opslagterrein. Hij dient te zorgen voor een weer- en windbestendige ondergrond tussen het bouwterrein en het opslagterrein teneinde het veilig functioneren en het transport van het materieel, de apparatuur en de materialen te garanderen. De hellingen mogen niet steiler zijn dan 1 op 10.
6.5. De hoofdaannemer zorgt voor geschikte algemene verlichting en directe verlichting van het bouwterrein om veilig werken en een veilige toegang en uitgang mogelijk te maken en de uitvoering van het werk van de onderaannemer te vergemakkelijken.
6.6. De hoofdaannemer zorgt voor de levering van elektriciteit op het werk en op het terrein waar de voorbereidende werkzaamheden worden verricht.
6.7. De hoofdaannemer zorgt voor het regelen of omleiden van weg-, trein- of scheepvaartverkeer en het plaatsen, onderhouden en verwijderen van alle noodzakelijke verkeersborden en overige verkeersmaatregelen.
6.8. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan de oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die de werkzaamheden van de onderaannemer of de kwaliteit van het werk nadelig kunnen beÔnvloeden of hieraan schade toebrengen.
6.9. De hoofdaannemer zorgt voor het verwijderen van onvoorziene, door mensen gemaakte obstructies (inclusief archeologische objecten).
6.10. De hoofdaannemer zorgt voor het opvullen van ontgravingen of gaten met een geschikt materiaal dat de uitvoering niet zal hinderen of hiervoor nadelig zal zijn en de stabiliteit van het materieel van de onderaannemer zal waarborgen.
6.11. De hoofdaannemer zorgt voor een adequate voorziening voor het verwijderen van, het verpakken van of de bescherming tegen aangetroffen giftige of schadelijke materialen.
6.12. De hoofdaannemer zorgt voor het duidelijk en gedetailleerd uitzetten, markeren of aanwijzen op de werkplek van de precieze locatie van bestaande ondergrondse of bovengrondse obstakels en leidingen. Hij verschaft tekeningen waarop de precieze positie en het precieze niveau ervan met betrekking tot het werk van de onderaannemer staat aangegeven. Hij zorgt voor een gedegen instructie aan de leidinggevende van de onderaannemer.
6.13. De hoofdaannemer zorgt voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen (mede) ten behoeve van de onderaannemer conform de Arbeidsomstandighedenwet.
6.14. De hoofdaannemer zal de bijkomende kosten als gevolg van vertragingen of schade als bedoeld in dit artikel aan de onderaannemer vergoeden.

Artikel 7. Aanvang van het werk; uitvoeringsduur
7.1. De hoofdaannemer dient ervoor te zorgen dat de onderaannemer zijn werkzaamheden kan aanvangen op de overeengekomen dag.
7.2. Indien het niet mogelijk is dat de onderaannemer op de overeengekomen dag zijn werkzaamheden aanvangt zal de hoofdaannemer de onderaannemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum waarschuwen.
7.3. Indien de onderaannemer niet in staat is op de in de overeenkomst bepaalde dag zijn werkzaamheden aan te vangen, zal hij de hoofdaannemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum waarschuwen.
7.4. Indien de aanvang of de voortgang van het aan de onderaannemer opgedragen werk wordt vertraagd door overmacht, door voor rekening van de hoofdaannemer komende omstandigheden, of door wijziging van de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering, dient de daaruit voor de onderaannemer voortvloeiende schade door de hoofdaannemer te worden vergoed.
7.5. De hoofdaannemer zal de stagnatiekosten, bedrijfsschade en gevolgschade, die de onderaannemer lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan wel andere omstandigheden, die voor rekening van de hoofdaannemer zijn, aan de onderaannemer vergoeden.
7.6. Indien de onderaannemer door gewijzigde omstandigheden, overmacht of schorsing van de overeenkomst en/of de hoofdaannemingsovereenkomst wordt verhinderd uitvoering dan wel volledig uitvoering te geven aan de overeenkomst, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst aan de omstandigheden in overleg aan te passen.
7.7. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil en/of controle van de onder aannemer onafhankelijke, niet voor zijn risico komende oorzaak als gevolg waarvan de onderaannemer verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht verstaan: abnormaal hoge of lage waterstand, ijsgang, onwerkbaar weer, werkstaking, oproer, molest en vertraging in door de hoofdaannemer en/of derden te verrichten werkzaamheden en leveringen buiten de verantwoordelijkheid van de onderaannemer.
7.8. Onverlet het bepaalde in ß 14 UAV zal gewijzigde uitvoering als gevolg van hierboven genoemde omstandigheden als meer en minder werk worden verrekend.

Artikel 8. Verplichtingen van de onderaannemer
8.1. De onderaannemer zal het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
8.2. De onderaannemer zal hetgeen hem door de hoofdaannemer ter beschikking is gesteld, behoorlijk gebruiken, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de daardoor ontstane schade en kosten.
8.3. De onderaannemer zorgt ervoor dat het afval, dat ontstaat bij de uitvoering van het aan hem opgedragen werk, wordt gedeponeerd op de daarvoor door de hoofdaannemer aangewezen plaatsen, dan wel in de daartoe bestemde container(s).

Artikel 9. Aansprakelijkheid van partijen
9.1. Schade aan het werk wordt geacht voor rekening van de hoofdaannemer te zijn, tenzij de schade aan de onderaannemer kan worden toegerekend.
9.2. De onderaannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de hoofdaannemer en aan andere werken en eigendommen van de hoofdaannemer, voorzover de schade door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van de onderaannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
9.3. De onderaannemer vrijwaart de hoofdaannemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voorzover de schade door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van de onderaannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
9.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 omtrent verzekering zal de onderaannemer nimmer voor meer aansprakelijk gehouden kunnen worden dan een bedrag gelijk aan 10% van zijn aannemingssom, met een maximum van É 500.000,-- (ofwel Euro 225.000,--).
9.5. De onderaannemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten in het ontwerp. Voor fouten in eigen ontwerp is de aansprakelijkheid van de onderaannemer beperkt tot 10% van de aannemingssom van het ontworpen deel. Van ontwerp-aansprakelijkheid kan slechts sprake zijn indien uitdrukkelijk uit de overeenkomst blijkt dat de onderaannemer verantwoordelijk is voor het gehele ontwerp of dat deel, waarin de fout is opgetreden.
9.6. Alle in dit artikel genoemde vergoedingen kunnen tezamen nooit hoger zijn dan de aansprakelijkheidslimiet genoemd in lid 4. Ten overvloede wordt vastgesteld dat deze beperking alle contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van de onderaannemer in verband met de aangegane overeenkomst betreft.
9.7. De onderaannemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan ondergrondse kabels, buizen of leidingen, duikers, rioleringen e.d., tenzij de hoofdaannemer hem door middel van tekeningen voldoende heeft geÔnformeerd over de exacte en feitelijk juiste ligging.
9.8. De hoofdaannemer vrijwaart de onderaannemer tegen aanspraken van derden wderden wegens schade waarvoor de onderaannemer ingevolge de overeenkomst niet aansprakelijk is.

Artikel 10. Verzekering
10.1. De hoofdaannemer verzekert het werk vanaf de aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn, indien overeengekomen, althans in elk geval tot en met de oplevering, door middel van een CAR-verzekering, tegen alle materiŽle schade, verlies of vernietiging, door welke oorzaak dan ook, met terzijdestelling van artikel 249 en voorzover nodig 276 Wetboek van Koophandel, tegen een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding de kosten van opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan kunnen worden voldaan.
10.2. De CAR-polis zal bepalen dat in elk geval van schade de uitkering van de verzekeringspenningen zal geschieden aan wie de goederen toebehoren. Aftrek in verband met eigen risico kan voor onderaannemer nimmer meer bedragen dan 1% van zijn aannemingssom per geval met een maximum van É 5.000,-- (ofwel Euro 2.250,--).
10.3. De verzekering omvat tenminste: - het werk, alsmede alle bijkomende werken, meer werk, wijzigingen, alle voor het werk bestemde materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen en voorts alle tijdelijke en/of hulpwerken en/of hulpmaterialen en alle andere ten behoeve van het werk te gebruiken objecten; - het risico van schade die door de uitvoering van het werk ontstaat aan bestaande eigendommen van de hoofdaannemer; - het risico van schade die door de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan derden.
10.4. De hoofdaannemer zal bedingen dat in de polis alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt. Hieronder dienen in ieder geval te worden begrepen de opdrachtgever, de hoofdaannemer en zijn onderaannemers.
10.5. De onderaannemer is te allen tijde gerechtigd inzage van de polis en de algemene polisvoorwaarden te verkrijgen.
10.6. In afwijking van paragraaf 43b lid 1 UAV zal de onderaannemer niet zorg dragen voor de in die paragraaf genoemde verzekering, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
10.7. Onverminderd het bepaalde in 10.6 zal de hoofdaannemer in welke hoedanigheid dan ook en/of zijn werknemers nimmer gelden als medeverzekerde(n) onder de verzekeringspolissen van de onderaannemer.

Artikel 11. Oplevering
11.1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de onderaannemer voltooid zal zijn, nodigt de onderaannemer de hoofdaannemer uit om tot opneming van het werk over te gaan.
11.2. De gereedmelding dient schriftelijk te geschieden. Een ingediende slottermijn of eindrekening wordt als gereedmelding beschouwd van de daarvoor uitgevoerde werkzaamheden. Indien binnen 2 weken na de opneming van het werk of binnen 2 weken na de schriftelijke gereedmelding door de onderaannemer geen gemotiveerde schriftelijke afkeuring van de hoofdaannemer is ontvangen, wordt het werk als goedgekeurd beschouwd.
11.3. De dag waarop het werk door de hoofdaannemer is of geacht wordt te zijn goedgekeurd geldt als dag van oplevering. Tenzij anders is overeengekomen, geldt geen onderhoudstermijn.

Artikel 12. Afrekening
12.1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de hoofdaannemer is toegezonden.
12.2. Binnen een redelijke termijn na beŽindiging van de werkzaamheden dient de onderaannemer zijn eindafrekening in. Deze bevat tevens een specificatie van het meer en minder werk en al hetgeen de onderaannemer uit hoofde van de overeenkomst van de hoofdaannemer te vorderen heeft.
12.3. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van het aan de onderaannemer toekomende plaats te vinden binnen een maand na indiening van de eindafrekening.

Artikel 13. Wet Ketenaansprakelijkheid
13.1. De hoofdaannemer heeft het recht de ter zake van het aan de onderaannemer opgedragen werk verschuldigde premies sociale verzekeringswetten en loonheffing, waarvoor hij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de onderaannemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
13.2. De hoofdaannemer heeft het recht de in het vorige lid bedoelde premies sociale verzekeringswetten en loonheffing van de onderaannemingssom in te houden en namens de onderaannemer rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging of de ontvanger der directe belastingen te voldoen, indien de hoofdaannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat zulks noodzakelijk is om het risico van de in het vorige lid bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken.
13.3. Indien de hoofdaannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door de onderaannemer ter zake van het aan hem opgedragen werk een hoger bedrag aan de in de vorige leden bedoelde premies verschuldigd zal zijn dan het percentage dat de in overeenkomst is vastgesteld, kan hij na overleg met de onderaannemer dat percentage wijzigen.
13.4. Indien de onderaannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door hem ter zake van het aan hem opgedragen werk een lager bedrag aan premies sociale verzekeringswetten en loonheffing verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan hij met de hoofdaannemer in overleg treden over een wijziging van dat percentage.
13.5. Indien de hoofdaannemer gebruik maakt van in lid 1 en lid 2 omschreven rechten, is hij voor de daar bedoelde bedragen jegens de onderaannemer gekweten.

Artikel 14. Garanties
14.1. Indien is overeengekomen dat de onderaannemer voor het door hem uit te voeren werk een garantie dient te geven, zal de garantie inhouden dat hij voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan de hoofdaannemer aannemelijk maakt dat die duidelijk zijn te wijten aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van de hoofdaannemer zo spoedig mogelijk zal herstellen.
14.2. De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het herstellen van de gebreken, waarbij de gevolgschade uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
14.3. Garantieaanspraken komen te vervallen, indien: a. aan het uitgevoerde werk en/of de geleverde goederen andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was; b. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderaannemer door derden reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht; c. de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt; d. de hoofdaannemer niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen jegens de onderaannemer.
14.4. De hoofdaannemer is verplicht binnen 5 werkdagen na de constatering van een gebrek de onderaannemer daarvan per aangetekende brief op de hoogte te stellen. Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere garantieverplichting.
14.5. Het maximum garantiebedrag is gelijk aan de aannemingssom met een maximum van É 500.000,-- (ofwel Euro 225.000,--).
14.6. In ieder geval kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie wanneer de gebreken het gevolg zijn van door derden verrichte handelingen en/of aangebrachte voorzieningen.

Artikel 15. Geschillen
Tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen worden alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - , die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tussen hoofdaannemer en onderaannemer mochten ontstaan, beslecht door arbitrage overeenkomstig de Statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland zoals deze gelden op de dag van opdrachtverlening c.q. opdrachtbevestiging.

 

hoofd-pagina