hoofd-pagina


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANNEMING VAN FUNDERINGSWERKEN

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van funderingswerken op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (het funderingsbedrijf).
1.2. Afwijkingen hiervan of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voorzover deze van geval tot geval uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3. Voorts zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV) van overeenkomstige toepassing, voorzover zij niet in tegenspraak zijn met deze algemene voorwaarden en de overeenkomst, waarbij in plaats van opdrachtgever of direktie resp. aannemer dient te worden gelezen: opdrachtgever resp. opdrachtnemer.

Artikel 2. Aanbieding
2.1. De opdrachtnemer zal zijn schriftelijke aanbieding gedurende 30 dagen gestand doen.
2.2. Tenzij anders overeengekomen zijn niet in de aanbieding opgenomen: grondonderzoek; het maken van berekeningen en tekeningen; uitzetten en waterpassen; benodigd graaf-, sloop-, hak-, stut- en reparatiewerk aan konstrukties; las- en brandwerk; het afhakken van paalkoppen, diepwanden en geÔnjekteerde grondmassieven; het verrichten van alle grondwerken, nodig voor een juiste en vlotte uitvoering van het werk; het verwijderen van alle obstakels in, op en boven de grond welke een vlotte uitvoering van het werk belemmeren; het treffen van voorzieningen ter voorkoming van overlast c.q. schade aan het milieu.
2.3. In de aanbieding worden de bedragen voor de volgende posten afzonderlijk vermeld voorzover van toepassing: belasting op de toegevoegde waarde (BTW); verschuldigde precario; premie CAR-verzekering; huur alsmede de verbruikkosten van water en elektra; de kosten van onderzoek aan opdrachtnemers materialen, materieel en werk; het ter beschikking stellen en leggen van eventueel benodigde rijplaten en/of draglineschotten, zolderbakken en slagplanken; opdrachtgeversprovisie. De betaling van deze posten dient gelijktijdig bij de afrekening van het werk te geschieden.

Artikel 3. Prijsrisicoverrekening
3.1. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van aanbieding geldende belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten.
3.2. Indien na de datum van de aanbieding een of meer van deze kostenkategorieŽn een wijziging ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen overeenkomstig de volgens de overeenkomst geldende risicoregeling en het overeengekomen loonbestanddeel.
3.3. In de overeenkomst kan prijsrisicoverrekening worden uitgesloten of beperkt.

Artikel 4. Inhoud en omvang van het werk
4.1. De overeenkomst komt tot stand door opdracht tot het werk op grond van de aanbieding dan wel door een nadere schriftelijke overeenkomst. Indien niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke bevestiging de juistheid daarvan wordt ontkend zijn partijen hier aan gebonden.
4.2. Het bestek maakt onderdeel uit van de (tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten) overeenkomst. Indien onderdelen van het bestek onderling klaarblijkelijk tegenstrijdig zijn of strijdig met andere onderdelen van de overeenkomst, dient de opdrachtnemer dit aan de opdrachtgever te melden. De opdrachtgever is vervolgens verplicht binnen redelijke termijn aan de opdrachtnemer mee te delen, welke rangorde dient te worden aangehouden.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever
5.1. Onverlet het bepaalde in ß5 UAV draagt de opdrachtgever er tevens zorg voor dat de (potentiŽle) opdrachtnemer tijdig kan beschikken over: voorzover nodig de volledige geotechnische en hydrologische gegevens, informatie over verontreiniging van de bodem, uit het werk komende oude bouwstoffen en door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, alsmede van tevoren bekende wijzigingen van werk- en/of terreinomstandigheden;
5.2. De opdrachtgever zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen.
5.3. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem aangegeven volgorde van de uit te voeren werkzaamheden, voorgeschreven konstrukties en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, de staat van leidingen en konstrukties of obstakels in de ondergrond, niet of onjuist verstrekte informatie waartoe de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst verplicht is, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
5.4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer, desgewenst ook ten processe, tegen aanspraken van derden wegens schade waarvoor de opdrachtnemer ingevolge deze overeenkomst niet aansprakelijk is.

Artikel 6. Aanvang en voortgang van het werk
6.1. Het tijdstip van de aanvang van het werk wordt in de overeenkomst vastgelegd.
6.2. Indien wijziging van het overeengekomen tijdstip van aanvang c.q. uitvoering van het werk niet binnen redelijke termijn aan de wederpartij wordt meegedeeld, heeft de benadeelde partij recht op vergoeding van de hieruit voortvloeiende schade en andere extra kosten.
6.3. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer daarvan geen vertraging ondervindt.
6.4. De opdrachtgever zal de stagnatiekosten, bedrijfschade en gevolgschade, die de opdrachtnemer lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan wel andere omstandigheden, die voor rekening van de opdrachtgever zijn aan de opdrachtnemer vergoeden.
6.5. Indien de opdrachtnemer door gewijzigde omstandigheden, overmacht of schorsing van de overeenkomst en/of de hoofdaannemingsovereenkomst wordt verhinderd uitvoering dan wel volledig uitvoering te geven aan de overeenkomst, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst aan de omstandigheden in overleg aan te passen.
6.6. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil en/of kontrole van de opdrachtnemer onafhankelijke, niet voor zijn risiko komende oorzaak als gevolg waarvan de opdrachtnemer verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht verstaan: abnormale hoge of lage waterstand, ijsgang onwerkbaar weer, werkstaking, oproer, molest en vertraging in door de opdrachtgever en/of derden te verrichten werkzaamheden en leveringen buiten de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
6.7. Onverlet het bepaalde in ß4 UAV zal gewijzigde uitvoering als gevolg van hierboven genoemde omstandigheden als meer en minder werk worden verrekend.
6.8. Indien door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden de uitvoering van het werk gedurende meer dan een maand is vertraagd, dan wel de schorsing langer dan een maand duurt, is de opdrachtnemer overigens bevoegd het werk in onvoltooide staat te beŽindigen. In dat geval zal de opdrachtgever het werk onmiddellijk na de beŽindiging van de werkzaamheden overnemen.
6.9. Ingeval van beeindiging van het werk in onvoltooide staat, heeft de opdrachtnemer recht op de aannemingssom vermeerderd met de kosten, die hij als gevolg van de niet voltooing heeft moeten maken en verminderd met de door hem bespaarde kosten. Aanspraken van de opdrachtnemer op hetgeen overigens terzake van de overeenkomst verschuldigd is blijven onverlet.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtnemer
7.1. De opdrachtnemer is gehouden het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
7.2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is schade aan het werk voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij deze schade is veroorzaakt door de opdrachtgever, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers of het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de opdrachtnemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
7.3. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever en vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voorzover de schade door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
7.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 omtrent "verzekering" zal de opdrachtnemer in verband met door de opdrachtgever te maken extra kosten als gevolg van ondeugdelijk werk van de opdrachtnemer nimmer voor meer aansprakelijk gehouden kunnen worden dan een bedrag gelijk aan zijn aanneemsom, met een maximum van É 500.000,--. Met betrekking tot vergoeding van schade aan goederen en persoonlijk letsel geldt dezelfde aansprakelijkheidslimiet.
7.5. Voor fouten in eigen ontwerp is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot 10% van de aannemingssom van het ontworpen deel. Van ontwerpaansprakelijkheid kan slechts sprake zijn indien uitdrukkelijk uit de overeenkomst blijkt dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het gehele ontwerp of dat deel, waarin de fout is opgetreden.
7.6. Alle in dit artikel genoemde vergoedingen kunnen tezamen nooit hoger zijn dan de aansprakelijkheidslimiet genoemd in lid 4. Ten overvloede wordt vastgesteld dat deze beperking alle kontraktuele en wettelijke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in verband met de aangegane overeenkomst dekt.

Artikel 8. Verzekering
8.1. De opdrachtgever verzekert het werk vanaf de aanvang van het werk tot en met het einde van de oplevering door middel van een CAR-verzekering, tegen alle materiŽle schade, verlies of vernietiging, door welke oorzaak dan ook, met terzijdestelling van artikel 249 en voorzover nodig 276 Wetboek van Koophandel, tegen een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding de kosten van opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan kunnen worden voldaan.
8.2. De CAR-polis zal bepalen dat in elk geval van schade de uitkering van de verzekeringspenningen zal geschieden aan wie de goederen toebehoren. Aftrek in verband met eigen risico kan voor de opdrachtnemer nimmer meer bedragen dan 1% van zijn aannemingssom per geval met een maximum van É 5000,--.
8.3. De verzekering omvat tenminste:
-het werk, alsmede alle bijkomende werken, meer werk, wijzigingen, alle voor het werk bestemde materialen en bouwstoffen, konstrukties, onderdelen en voorts alle tijdelijke en/of hulpwerken en/of hulpmaterialen en alle andere ten behoeve van het werk te gebruiken objecten;
-het risico van schade die door de uitvoering van het werk ontstaat aan bestaan de eigendommen van de opdrachtgever.
8.4. De opdrachtgever zal bedingen dat in de polis alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt. Hieronder dienen in ieder geval te worden begrepen de opdrachtgever, de opdrachtnemer en zijn onderaannemers.
8.5. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd inzage van de polis en de algemene polisvoorwaarden te verkrijgen.

Artikel 9. Oplevering
9.1. De gereedmelding dient schriftelijk te geschieden. Een ingediende slottermijn of eindrekening wordt als gereedmelding beschouwd van de daarvoor uitgevoerde werkzaamheden. Indien binnen 2 weken na de schriftelijke gereedmelding door de opdrachtnemer geen gemotiveerde schriftelijke afkeuring van de opdrachtgever is ontvangen, wordt het werk als goedgekeurd beschouwd.
9.2. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in elk geval in de gelegenheid om het werk op te nemen.
9.3. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd geldt als dag van oplevering. Tenzij anders is overeengekomen, geldt geen onderhoudstermijn.

Artikel 10. Afrekening
10.1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de desbetreffende termijnfaktuur konform de overeenkomst aan de opdrachtgever is toegezonden.
10.2. Binnen een redelijke termijn na beeindiging van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer de eindafrekening in. Deze bevat tevens een specificatie van het meer en minder werk en al hetgeen de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen heeft.
10.3. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van het aan de opdrachtnemer toekomende plaats te vinden binnen een maand na indiening van de eindafrekening.

Artikel 11. Geschillen
11.1. Beslechting van geschillen -waaronder ook die, welke slechts door een der partijen als een geschil wordt beschouwd- welke een uitvloeisel zijn van overeenkomsten op basis van deze algemene voorwaarden, zal met uitsluiting van de gewone rechter plaatsvinden door arbitrage volgens de regels zoals beschreven in de Statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, behoudens in geval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden.
11.2. In afwijking hiervan kunnen geschillen over zaken of vorderingen welke tot de kompetentie van de kantonrechter behoren ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de gewone rechter worden voorgelegd.

 

hoofd-pagina