Vaak gestelde vragen met antwoorden:

 1. Wat kost herstel/reparatie/verbetering van de fundering van mijn huis of van een huis dat ik wil aankopen? Hoe wordt een dergelijk herstel uitgevoerd?

  Antwoord: Voor het herstel van een fundering moet eerst een onderzoek en/of ontwerp gemaakt worden. Dit houdt in:

  • ter plaatse de situatie beoordelen;
  • het maken van kopieen van gegevens en tekeningen uit archieven;
  • veelal een onderzoek doen naar de oorzaak van de problemen;
  • veelal metingen;
  • grondonderzoek;
  • berekeningen;
  • ontwerp.
  Daarna kunnen de kosten van de uitvoering exact bepaald worden. Al deze werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen. Wij raden af, om uit te gaan van prijsopgaven die niet op onderzoek en/of ontwerp gebaseerd zijn. Orde van grootte van de kosten voor een normaal woonhuis zijn, excl. BTW:
  • onderzoek/ontwerp: globaal EURO 2.500-5.000 (eventueel separaat alleen vooronderzoek EURO 250-1.250);
  • uitvoering van een volledig funderingsherstel: in onze informatiepagina Herstel van de fundering van een woonhuis zijn globale prijzen per vierkante meter benedenoppervlak van het gebouw te vinden.
  Meer informatie over dit onderwerp vindt u bij Herstel van de fundering van een woonhuis en bij Funderingskwesties bij het kopen van een huis.

 2. Kan de fundering in orde gemaakt worden?

  Antwoord: In vrijwel alle gevallen is dat mogelijk. Er zijn bijzondere gevallen waarin het zeer moeilijk en/of extreem duur en/of nadelen met zich meebrengt. Deze bijzondere gevallen komen zelden voor. Het is in alle gevallen verstandig om een constructeur met ervaring in funderingsherstel de situatie te laten beoordelen.

 3. Is het onverstandig een huis te kopen met een (mogelijk) slechte fundering?

  Antwoord: Het kopen van een huis met een slechte fundering brengt kosten, bouwtijd en risico's met zich mee. Deze 3 aspecten dienen in de koopprijs verdisconteerd te zijn. Of het dan verstandig is om zo'n huis te kopen, kunnen wij niet beoordelen. In ieder geval is het, mits goed overwogen, niet a priori onverstandig.

 4. Moet mijn fundering geheel vernieuwd worden, of is een gedeeltelijk (veelal genoemd partieel) herstel voldoende?

  Antwoord: Het antwoord op deze vraag hangt ervan af, wat de oorzaak van de problemen is. Als dezelfde oorzaak mogelijk ook de rest van het gebouw zou kunnen aantasten, dan is meestal een geheel herstel aan te raden. Een duidelijk geval hiervan is een lage grondwaterstand. In de meeste gevallen wordt een geheel herstel uitgevoerd. In Amsterdam is een partieel herstel ongebruikelijk. Eigenaar-bewoners blijken veelal in de eerste instantie te vragen naar een plaatselijk (partieel) herstel. Het leidt uiteindelijk in de meeste gevallen toch tot geheel herstel.
  Meer informatie over dit onderwerp vindt u bij Funderingskwesties bij het kopen van een huis en bij Herstel van de fundering van een woonhuis.

 5. Wat kosten de palen voor een serre, aanbouw, terras of tuinmuur?

  Antwoord: Om een offerte te maken, zijn er gegevens nodig. Bijvoorbeeld moet bekend zijn hoeveel palen er nodig zijn, maar bijvoorbeeld ook de diameter en lengte van de palen en de bodemgesteldheid. Hoe dit allemaal geregeld kan worden staat bescheven op onze pagina HEIEN BIJ JE VERBOUWING.

 6. Wat kost een paal?

  Antwoord: Voor een prijsopgave zijn gegevens benodigd als in het onderdeel offerte-aanvraag omschreven. Een indruk van de orde van grootte van de kosten kunnen wij u wel geven. Exclusief B.T.W.:

  • aanvoerkosten EURO 500 - 1.200 (incidenteel hoger, namelijk in sommige gevallen bij grote paaldiameters en/of bij trillingvrij werken);
  • prijs per meter paal: afhankelijk van diameter, type paal, lengte, werkruimte, bodemgesteldheid EURO 30 per meter tot EURO 150 per meter (incidenteel hoger, namelijk in sommige gevallen bij grote paaldiameters en/of bij trillingvrij werken)

 7. Wat kosten 4 boorpalen met een lengte van 4 meter? Genoemd aantal en lengte zijn als voorbeeld genoemd. De vraag betreft vaak een klein aantal palen voor een woninguitbreiding.

  Antwoord: Indien de boorpalen kwalitatief en goed volgens de huidige stand van de techniek gemaakt moeten worden, dan is dat voor een woninguitbreiding over het algemeen te kostbaar. Alleen een gat in de grond boren en vullen met beton, levert een kwalitatief onvoldoende en onbetrouwbaar resultaat op. In vrijwel alle gevallen wordt een stalen buispaal toegepast in plaats van een boorpaal.

 8. Hoe komt het dat de palen zo kostbaar zijn?

  Antwoord: Er zijn gevallen, dat de hoge kosten onvermijdelijk zijn ten gevolge van een combinatie van kostenfactoren, zoals bijvoorbeeld: moeilijke bereikbaarheid, of zeer lange palen (b.v. 20-35 m lang). Meestal komen hoge kosten echter onnodig voort uit bijvoorbeeld:

  • geen paalberekening maken ("neem maar 30 cm diameter")
  • onvoldoende exact rekenen ("neem maar palen van 10 ton")
  • de eis van trillingvrij werken (hetgeen vaak gevraagd wordt, maar meestal niet nodig is)
  • de eis van een onnodig diep inheiniveau, hetgeen voor het funderings-bedrijf hogere kosten veroorzaakt, en dus een hogere prijs met zich mee brengt
  • een te groot aantal palen
  Wij kunnen voor u (niet kosteloos) het ontwerp analyseren en optimaliseren, mits voldoende gegevens beschikbaar gesteld worden (tekeningen, grondonderzoek).

 9. Van een pand in Amsterdam willen we de fundering herstellen. Nu is de muur aan één zijde een gemeenschappelijke muur met de buren. Wij zouden graag de eigenaar van het buurpand een deel laten meebetalen. Welk deel moeten de buren meebetalen?

  Antwoord: Meestal maakt de constructeur een berekening daarvan. Het gaat op basis van gewicht. Voor een funderingsherstel van een huis in Amsterdam komt dat meestal globaal uit op ca. 20 % van de kosten van het totale funderingsherstel, per bouwmuur. Dus als beide muren gemeenschappelijk zijn en dat ook over de hele lengte van voor tot achter, dan betalen de buren veelal globaal samen 40 %. Meestal betalen de buren niet mee aan bijkomende kosten zoals een keuken in de oude staat terugbrengen. Maar let op: er zijn ook gevallen, dat de buren schade lijden door het herstel, omdat hun huis niet meer symmetrisch gefundeerd is. Of en wat er wordt meebetaald kan dan heel anders uitkomen.

 10. Bij het heien van de palen wordt toch de weerstand van de grond (tellen van het aantal klappen per 25 cm) bijgehouden? Dan blijkt toch of de weerstand van de grond voldoende is?

  Antwoord: Wij zijn voortdurend bezig met het herstellen van funderingen die in het verleden op die manier (niet goed) gemaakt zijn. Het bijhouden van het aantal klappen per 25 cm ("de kalendering") is niet voldoende. Er is altijd een grondonderzoek vereist. Anders is er geen zekerheid dat de palen voldoende draagkracht bezitten.

 11. Moet het werk trillingvrij uitgevoerd worden?

  Antwoord: Deze beslissing moet genomen worden door de ontwerper van de constructie. Walinco heeft met de schroefinjectiepaal een economische oplossing voor trillingvrije uitvoering. De schroefinjectiepaal kan ook met kleine machines binnen in gebouwen of in achertuinen uitgevoerd worden.

 12. Pulsen of heien?

  Antwoord: Voorheen (tot ca. 1970) werden veel palen voor het onderhavige type werken gepulst. Pulsen wil zeggen: een buis, die van onderen open is, door grond onder uit de paal te scheppen, op diepte drukken. Deze werkwijze is zeer arbeidsintensief en tegenwoordig dus kostbaar. Bovendien komt er grond vrij die wellicht vervuild is, en dus alleen met hoge kosten afgevoerd kan worden. Ondank het feit, dat pulsen vrijwel trillingvrij gebeurt, wordt het voor de onderhavige gevallen zelden of nooit meer toegepast. De moderne oplossing voor deze gevallen is de schroefinjectiepaal.

 13. Kunnen de koppen van de stalen buispalen tot onder het maaiveld worden weggeslagen?

  Antwoord: Dit kan in principe niet. Het lijkt misschien praktisch om even een gaatje in de grond te graven, zodat de stalen buispalen dieper weggeslagen zouden kunnen worden. Maar als dat zo gedaan wordt, dan is er risico, dat er toch een beetje grond in de paal valt op die plaats, waar eigenlijk beton in de paal zou moeten komen. Daardoor zou de constructie van de paal nadelig kunnen worden beïnvloed. Verder is er een risico, dat bij regenval de paal volloopt met water. Bovendien gaat elke ontgraving ten koste van de stabiliteit van de funderingsmachine op de grond en dus ten koste van de veiligheid van de funderingswerkers en alle andere in de buurt zijnde mensen. Wij raden een dergelijke werkwijze dus ten sterkste af. Wij stellen voor om dan eerst de paal te slaan, dan te ontgraven en dan de palen af te snijden en meteen ook te vullen met beton.
  Eventueel kan de paal wel onder maaiveld worden weggeslagen, als er vooraf 'kistjes' in de grond worden ingegraven, zodat het gegraven gat niet kan instorten. Deze methode is voor schroefinjectiepalen en gekoppelde injectiepalen een standaard werkwijze.

 14. Kan ik de beton van de funderingsbalken storten direct aansluitend aan het storten van de beton in de palen?

  Antwoord: Dit wordt in het algemeen afgeraden. Er dient een halve dag gewacht te worden na het storten van de palen.

 15. Kan ik, door zelf mee te werken, besparen op de kosten van de palen?

  Antwoord: Ja dat kan. Indien u dat wenst, kunt u zelf de beton in de palen storten. Meestal leveren wij dan de wapening bij, die u zelf in de beton kunt plaatsen. Omdat wij de beton veelal pas de volgende dag in de palen kunnen storten (bijvoorbeeld doordat de betoncentrale niet op het juiste tijdstip kan leveren), zijn wij naar verhouding veel reiskosten en reistijd kwijt. Indien u zelf de beton koopt en stort, geven wij in sommige gevallen een aanzienlijke korting.

 16. Wat is een buissegmentpaal? Wat is een betonsegmentpaal?

  Antwoord: Met "buissegmentpaal" wordt soms een stalen buispaal bedoeld zoals beschreven is in deze handleiding. Maar meestal wordt met een "buissegmentpaal" een paal bedoeld, die wordt opgebouwd met vooraf met beton gevulde stalen buizen. Een "betonsegmentpaal" is een paal die opgebouwd wordt met betonelementen. Beide palen worden ingedreven met een heiblok dat op de bovenkant van de paal valt. De nadelen van deze paaltypen zijn:

  • Meestal hogere aanvoerkosten van de machine.
  • Meestal is een grotere machine nodig.
  • Meestal veroorzaakt deze paal iets meer heitrillingen.
  • De paalconstructie is iets minder solide, omdat de elementen niet zo stevig aan elkaar gelast zijn als bij een stalen buispaal, en omdat de beton niet in het geheel gestort is.
  Voor grotere hoeveelheden (meer dan 60 meter paal) liggen de kosten van deze palen (mits dit paaltype ter plaatse uitvoerbaar is) soms iets lager. Voor kleinere hoeveelheden (zoals voor woninguitbreidingen meestal het geval is) is het prijsverschil over het algemeen gering, en dient om redenen van kwaliteit en/of heitrillingen en/of schade-risico meestal gekozen te worden voor een stalen buispaal.

 17. Ik heb een fundering nodig op een bijzonder moeilijk bereikbare plaats. Is daar een oplossing voor?

  Antwoord: Ja daar is een oplossing voor. Er is vaak meer mogelijk dan op het eerste gezicht gedacht wordt. Tot dusverre is ons nog nooit een funderingsprobleem voorgelegd waar geen oplossing voor is. Er zijn echter wel bijzondere gevallen waarin de kosten aanzienlijk zijn. Wij nodigen u graag uit voor een poging het eerste onoplosbare probleem voor te leggen.

 18. Ik wil een funderingsonderzoek laten doen. Wat kost dat?

  Antwoord: Funderingsonderzoeken zijn mogelijk in vele soorten en maten. Het antwoord op deze vraag hangt af van de situatie en van wat u met een dergelijk onderzoek wilt bereiken. Een eenvoudig antwoord is dus niet te geven zonder verstrekking van nadere gegevens. Meer informatie over dit onderwerp vindt u bij Funderingskwesties bij het kopen van een huis en bij Herstel van de fundering van een woonhuis.

 19. Wat kost een fundering voor .....? Ik heb nog geen ontwerp of tekening of technische beschrijving beschikbaar van hetgeen uitgevoerd moet worden.

  Antwoord: Voordat een offerte gemaakt kan worden, is er eerst een technische omschrijving benodigd. Voor het maken van een technische omschrijving dient eerst opdracht verstrekt te worden aan een daarin gespecialiseerd bedrijf. Meer informatie is te vinden door hier te klikken.

 20. Mijn huis (of aanbouw of ...) is aan het verzakken. Tekening van de bestaande situatie is er niet. Ontwerp, berekening en tekening zijn er nog niet. Grondonderzoek is er ook nog niet. Graag ontvang ik vrijblijvend uw advies en een globale kostenschatting.

  Antwoord: Een vrijblijvend advies op uw vraag is zelden waardevol. Want een specialist op dit gebied zal toch een inkomen willen hebben. Overigens kunt u via de "vaak gestelde vragen" op onze website wel een kostenindicatie achterhalen. Zodra u daadwerkelijk wilt overgaan tot herstel van uw fundering, kunt u het beste een specialist opdracht geven om het benodigde onderzoek uit te voeren en om een plan voor herstel te gaan maken. Meer informatie is te vinden door hier te klikken.

 21. Nu heb ik alle vragen gelezen. Ik heb ook de web-site doorgebladerd. Maar toch is mij iets nog niet duidelijk. Hoe kan ik nu verder gaan?

  Antwoord: Probeert u eens te zoeken op deze site met behulp van onze zoekmachine. Natuurlijk kunt u ons ook e-mailen of bellen of faxen met vragen.

hoofd-pagina